Annelie Lindgren

Annelie Lindgren är doktor i marin botanik, hon har en bred kunskap inom marinbiologi i allmänhet och makrolager i synnerhet. Hon har arbetat med alginventeringar och fotodokumentation och med miljöövervakning med avseende på makroalgsfloran längs Hallandskusten.

Böcker med Annelie Lindgren
Livet i strandkanten »